پاکت ۲رو فویل سه طرف دوخت

برای تولید این نوع پاکت صرفاً از لفاف‌های سه لایه فویل استفاده نمی‌شود بلکه انواع پاکت دو رو شفاف، یک‌روشفاف، یک‌رو متالایز و دو رو متالایز نیز به این شیوه قابل پاکت شدن هستند.

پاکت ۲رو فویل سه طرف دوخت